Strona główna
Biznes i Finanse
Tutaj jesteś
Biznes i Finanse procedura naprawcza

Uszlachetnianie towarów – procedura naprawcza dla różnego rodzaju towarów

Data publikacji 1 maja 2024


Procedura naprawcza stanowi istotny element uszlachetniania towarów w ramach międzynarodowego obrotu gospodarczego. Jest to mechanizm prawny umożliwiający naprawę lub odnowienie towarów, które uległy uszkodzeniu bądź zniszczeniu w trakcie procedur celnych lub po ich zakończeniu. Regulacje dotyczące tej procedury mają na celu ochronę interesów zarówno importerów, jak i organów celnych, zapewniając jasne ramy postępowania w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń.

Kiedy procedura naprawcza ma znaczenie?

Wdrożenie procedury naprawczej staje się konieczne, gdy towary zostały poważnie uszkodzone lub zniszczone w okolicznościach pozostających poza kontrolą stron zaangażowanych w transakcję. Może to dotyczyć sytuacji takich jak wypadki transportowe, klęski żywiołowe, niewłaściwe warunki magazynowania czy też wady produkcyjne ujawnione dopiero po odprawie celnej. Procedura naprawcza może zostać zastosowana w następujących przypadkach:

 • Uszkodzenie lub zniszczenie towarów przed zwolnieniem do obrotu celnego

 • Uszkodzenie lub zniszczenie towarów po zwolnieniu do obrotu celnego, ale przed ich wykorzystaniem zgodnie z przeznaczeniem

 • Wykrycie wad produkcyjnych lub innych defektów uniemożliwiających wykorzystanie towarów zgodnie z zamierzonym celem

Korzyści z wdrożenia procedury naprawczej

Zastosowanie procedury naprawczej przynosi szereg korzyści dla przedsiębiorców zaangażowanych w międzynarodowy obrót towarowy, w tym:

 • Możliwość naprawy lub odnowienia uszkodzonych towarów, co pozwala uniknąć całkowitej utraty wartości

 • Zmniejszenie strat finansowych związanych z uszkodzeniem lub zniszczeniem towarów

 • Zapewnienie zgodności z przepisami celnymi i uniknięcie potencjalnych konsekwencji prawnych

 • Ułatwienie rozliczenia transakcji i uregulowania zobowiązań celnych

Dzięki procedurom naprawczym przedsiębiorcy mogą zminimalizować ryzyko związane z międzynarodowym obrotem towarowym, zwiększając tym samym efektywność i konkurencyjność swoich operacji.

Krok po kroku – procedura naprawcza w praktyce

Wdrożenie procedury naprawczej obejmuje szereg etapów, które należy starannie przestrzegać, aby zapewnić zgodność z obowiązującymi przepisami celnymi. Jak wygląda cały proces tej procedury?

1. Zgłoszenie uszkodzenia lub zniszczenia towarów

Pierwszym krokiem w procedurze naprawczej jest niezwłoczne zgłoszenie organom celnym faktu uszkodzenia lub zniszczenia towarów. Zgłoszenie powinno zawierać szczegółowy opis okoliczności zdarzenia, a także informacje na temat rodzaju i skali uszkodzeń.

2. Kontrola celna i sporządzenie protokołu

Po otrzymaniu zgłoszenia organy celne przeprowadzą kontrolę towarów w celu potwierdzenia ich stanu i ustalenia przyczyn uszkodzenia lub zniszczenia. Na podstawie kontroli sporządzony zostanie protokół, który będzie stanowił podstawę do dalszego postępowania.

3. Wybór sposobu postępowania

W zależności od charakteru i skali uszkodzeń, a także preferencji importera, organy celne zaproponują jeden z następujących sposobów postępowania:

 • Naprawa lub odnowienie towarów

 • Sprzedaż towarów w stanie uszkodzonym lub zniszczonym

 • Zniszczenie towarów pod nadzorem celnym

 • Przeznaczenie towarów na cele charytatywne lub społeczne

4. Uzyskanie zezwolenia na naprawę lub odnowienie

Jeśli importer zdecyduje się na naprawę lub odnowienie towarów, będzie musiał uzyskać stosowne zezwolenie od organów celnych. W ramach tego etapu należy przedstawić szczegółowy plan naprawy lub odnowienia, a także wskazać miejsce, w którym czynności te będą przeprowadzane.

5. Przeprowadzenie naprawy lub odnowienia

Po uzyskaniu zezwolenia importer może przystąpić do naprawy lub odnowienia towarów. Czynności te muszą być przeprowadzone zgodnie z zatwierdzonym planem i pod nadzorem organów celnych.

6. Ponowne zgłoszenie towarów do odprawy celnej

Po zakończeniu naprawy lub odnowienia organy celne przeprowadzą ponowną kontrolę towarów w celu ustalenia ich wartości oraz należności celnych i podatkowych. W zależności od skali naprawy lub odnowienia, należności mogą ulec zmianie w stosunku do pierwotnych obliczeń.

Warto zauważyć, że procedura naprawcza może różnić się w zależności od specyfiki towaru, jego rodzaju oraz okoliczności uszkodzenia lub zniszczenia. W niektórych przypadkach mogą być wymagane dodatkowe formalności lub zezwolenia.

nowy wymiar zakupów motoryzacyjnych

FCG

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Jesteś zainteresowany reklamą?