Biznes i Finanse

Najpopularniejsze przyczyny korekt PIT 36

Najpopularniejsze przyczyny korekt PIT 36

Korekta PIT jest legalną, przewidzianą przez ustawodawcę, możliwością poprawy błędów w złożonym zeznaniu podatkowym o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w danym roku podatkowym. Warto pamiętać, że konieczności złożenia korekty PIT 36 można uniknąć przede wszystkim poprzez przygotowanie deklaracji w pełni prawidłowo już za pierwszym razem. W tym celu warto przyjrzeć się najpopularniejszym błędom popełnianym przez podatników przy pracy nad formularzem podatkowym (które również pojawiają się w korektach).

Błędy formularz i błędna korekta

Jednym z podstawowych obowiązków podatnika jest złożenie deklaracji na aktualnie obowiązującym formularzu. Tutaj należy zaznaczyć, że formularze ulegają zmianom i są one ogłaszane przez Ministerstwo Finansów prawie co roku. Dlatego bardzo często zdarzają się w tym zakresie błędy.

W tym miejscu zaznaczyć należy, że wybranie odpowiedniego wzoru formularza dotyczy również korekty deklaracji PIT 36 – dla której należy wybrać właściwy numer formularza.

Rekomendowanym rozwiązaniem przed przystąpieniem do pracy jest więc zweryfikowanie aktualności programu lub aplikacji na którym przygotowywany jest ePIT, a w przypadku zeznania w wersji tradycyjnej (papierowej) numeru wzoru formularz znajdującego się w nawiasie na dole każdej strony druku (i porównanie go w aktualną lub właściwą do wykorzystania wersją).

korekta epit 36

Błędny identyfikator podatkowy

Zarówno w pierwotnie składanej deklaracji podatkowej PIT 36, jak i w odpowiadającej jej korekcie podatnik w pierwszej pozycji (lub w przypadku składania deklaracji wspólnie z małżonkiem pierwszych dwóch pozycjach) będzie proszony o wskazanie swojego identyfikatora podatkowego. Jest to najczęściej numer PESEL, ale czasami również numer NIP.

Odpowiedź na pytanie, który identyfikator należy wybrać znalazła się wprost w Ustawie z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 170 z późn. zm.). Zgodnie z jej art. 3 identyfikatorem podatkowym jest:

  1. numer PESEL – w przypadku podatników będących osobami fizycznymi niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług lub nieprowadzących działalności gospodarczej;
  2. numer NIP – w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu, o którym mowa w art. 2.

Błędy w rozliczeniu wspólnie z małżonkiem

Jednym z bardzo popularnych błędów, które wydają się łatwe do popełnienia są błędy w zakresie złej kolejności małżonków podatników. PIT 36 jest jedną z najczęściej wykorzystywanych przez małżonków deklaracją do wspólnego opodatkowania. Nic więc dziwnego, że właśnie w niej ten błąd (w kwestii wspólnego opodatkowania małżonków) pojawia się dość często – zarówno w deklaracjach podstawowych jak i korekty PIT.

W tym miejscu należy więc wyjaśnić, że wskazując na początku PIT, który z podatników jest podatnikiem (dane wskazane w pozycji numer 1, PIT 36), a który jest małżonkiem (dane wskazane w pozycji numer 2, PIT 36) tej kolejności należy trzymać się w kolejnych pozycjach zeznania podatkowego.

Jednym z popularnych błędów z zakresie rozliczenia wspólnego z małżonkiem bywają również nieuprawnione rozliczenie się wspólnie z małżonkiem lub nieuprawnione zgłoszenie korekty takiego zeznania. W tym miejscu rekomendowanym jest więc również zweryfikowanie wszystkich warunków umożliwiających złożenie wspólnego zeznania PIT 36 lub jego korekty zgodnie z właściwymi i aktualnie obowiązującymi przepisami.

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.